Taro Nasu Gallery, Tokio, Japan 2007

Photographer: Yasushi Ichikawa